Taloudellinen kestävä kehitys

Taloudellinen kestävä kehitys

Maapallon luonnonvarat ovat rajalliset. Kestävän kehityksen päätavoite on muuttaa nyky-yhteiskunnan toimintamallejamme niin, että otamme huomioon myös tulevaisuuden sukupolvien tarpeet ja hyvinvoinnin. Päämääränä on siis turvata nyt ja tulevaisuudessa hyvät elämisen mahdollisuudet ja kuluttaa maapallon luonnonvaroja kestävämmin. Kestävä talous perustuu taloudellisiin päätöksiin, joita tekevät yhteiskunta (lait ja säädökset), kuluttajat ja yritykset. Taloudellisella kestävyydellä tarkoitetaan tasapainoista kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen hävittämiseen eikä velkaantumiseen. Taloudellinen kestävyys voidaan saavuttaa ennen kaikkea uusiutuvien luonnonvarojen kestävällä käytöllä sekä esimerkiksi resurssi- ja materiaalitehokkuutta parantamalla ja kiertotalouden periaatteita noudattaen. Nyt ja tulevaisuudessa tärkeintä on huomioida maapallon kantokyvyn rajat ja niiden sisällä pysyminen. Tässä osiossa tarkastellaan kestävää kehitystä kunkin taloudellisen päätöksentekijän näkökulmasta.

Yhteiskunnan kestävä talous

Kestävän talouden kehityksessä yhteiskunnan rooli on merkittävä. Koska ihminen tarvitsee elääkseen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen tuotteita ja palveluita, eli hyödykkeitä, tulee niiden tuottaminen olla kestävällä pohjalla. Näin ollen kaikissa investoinneissa on tärkeää ottaa huomioon niiden vaikutukset ympäristöön. Ihminen tuottaa tarvitsemansa hyödykkeet ns. tuotannontekijöiden kautta. Tuotannontekijöitä ovat luonnonvarat, työvoima ja koneet sekä laitteet (pääoma). Yksinkertaisesti ihminen (työvoima) tuottaa tarvitsemansa hyödykkeet ja palvelut luonnonvaroista pääoman (kertyneet koneet, laitteet ja taloudellinen pääoma) avulla.

Talouden käsite syntyy niukoista resursseista. Kun resurssit ovat niukkoja niille muodostuu hinta. Yleisesti, mitä niukempaa jokin resurssi on, niin pyrkii hinta kohoamaan ja päinvastoin. Esimerkiksi niukkana satovuonna mustikan hinta on korkeampi kuin aiempana runsasmustikkaisena vuonna. Kun lasketaan yhteen vuoden ajalta koko kansakunnan tuotanto, eli tuotetut hyödykkeet ja palvelut, saadaan bruttokansantuote, eli BKT. BKT:n avulla voidaan vuosittain verrata talouden kehitystä aina aikaisempiin vuosiin. Tuotannon mahdollisesta kasvusta edellisvuoteen verrattuna puhutaan talouskasvuna.

Taloudellinen kestävä kehitys on tasapainoista talouskasvua ilman velkaantumista ja tuotannontekijöiden ylikuluttamista, sekä toimintaa, joka huomioi ympäristön kantokyvyn sekä tulevat sukupolvet.

Yleisesti yhteiskunnassa halutaan tasaista talouskasvua. Keskustelua käydään paljon myös siitä, tarvitaanko yhteiskunnassa jatkuvaa taloudellista kasvua, huolena luonnonvarojen riittävyys. Periaatteessa talous voi kasvaa myös aineettomasti. Tekniikan ja tutkimuksen avulla on myös mahdollista tuottaa entistä parempi tuote luonnonvarojen pienemmällä käytöllä. Hyvä esimerkki on matkapuhelin. 1980 -luvun suuri kokoisesta ja suhteellisen alhaisen teknologian tuotteesta on muokkautunut kehityksen myötä pienikokoinen laite, joka sisältää runsaasti älykkäitä palveluratkaisuja.

Kun talouden järjestelmää tarkastellaan kestävän kehityksen näkökulmasta, olennaista on, että taloudellinen toiminta ei johda sosiaalisen tai ekologisen pääoman vähenemiseen (varannot), talous on sopeutumiskykyinen ja kykenee kohtaamaan yllättäviäkin shokkeja (vakaus) sekä tuottaa hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa (tuotos). Kestävä ja vakaa talous antaa perustan koko muulle kestävälle kehitykselle. Ilman vakaata taloudellista pohjaa ei voida maksaa palkkoja tai panostaa työntekijöiden hyvinvointiin taikka ympäristöystävälliseen kehitykseen. Kestävällä pohjalla oleva talous helpottaa myös kohtaamaan vastaan tulevia uusia haasteita, kuten väestön ikääntymisestä aiheutuvia kasvavia sosiaaliturva- ja terveysmenoja.


Kuluttajan kestävä talous

Kuluttajan näkökulmasta kestävän talouden merkitys näkyy kuluttajan käyttäytymisen ja valintojen kautta. Kaikella toiminnallamme on vaikutusta ympäristöön. Sillä, miten asumme, liikumme, syömme ja mitä ostamme, on merkittävä rooli ympäristön hyvinvoinnin kannalta.  Kotitalouksien kulutusvalinnoilla on merkitystä myös taloudellisen kestävän kehityksen edistämisessä. Jokainen meistä voi edistää taloudellista kestävyyttä suosimalla kestäviä tuotteita. Vastuullisen kuluttajakäyttäytymisen lisääntyessä, on entistä enemmän yrityksien edun mukaista ottaa selvää tuotteidensa alkuperästä ja koko tuotantoketjun vastuullisuudesta. Tuotteet ja palvelut tarjotaan nykyistä vähemmän ympäristöä rasittaen sekä säästäen luonnonvaroja ja energiaa. Ympäristö- ja energiamerkinnöillä kerrotaan tuotteen ympäristövaikutuksista ja ohjataan kuluttajia suosimaan tuotteita, jotka perustuvat kestävän kehityksen linjauksiin.

Usein oletetaan, että kuluttaja toimii rationaalisesti, ja maksimoi saamiansa taloushyötyjä. Kestävässä kulutuksessa kuluttajan tulisi tarkastella valintojansa kokonaisvaltaisemmin kestävän talouden näkökulmasta, jolloin talousnäkökulman lisäksi mukaan on otettava kulutuspäätösten tekoon myös ympäristö-, sosiaali- ja kulttuuritekijät. Kestävässä kulutuksessa tulisi ottaa huomioon mm. ympäristöystävällisyys, tuotantoketjun eettisyys sekä vaihtoehtoiset tuotantotavat, kuten ns. puhdas teknologia, eli cleantech.

Kuluttajien hyvätkään aikomukset eivät aina muutu käytännön teoiksi. Siksi on alettu pohtia mahdollisuutta tunnistaa kuluttajien rationaalisia vinoutumia ja niitä hyödyntämällä etsiä keinoja tuupata kuluttajia kestävämpiin valintoihin (esimerkiksi neuvonta, käsikirjat, vinkkilistat, laskurit, haittaverot tai erilaiset tuotemerkinnät). Kestävissä valinnoissa yhä suurempi merkitys on nimittäin sillä, voiko valinta itse asiassa joissakin tilanteissa sisältää kuluttamatta jättämisen. Osaammeko tunnistaa, mikä osa kuluttamisestamme perustuu tarpeeseen, mikä haluun ja mikä hetkelliseen intohimoon?

Vastuullinen kuluttaminen lähtee pääsääntöisesti kuluttajista. Kysyntä synnyttää kestävien tuotteiden tarjonnan. Jokainen kulutuspäätös voi viedä kohti kestävää taloudellista kehitystä. Kestävän talouden tavoitteiden täyttäminen vaatii vastuullisuutta ja sitoutumista kaikilta toimijoilta: yhteiskunnalta, yrityksiltä sekä kuluttajilta.


Yrityksen kestävä talous

Ympäristö on nykyään myös jokaisen yrityksen asia. Ympäristöosaava yritys minimoi omat haitalliset ympäristövaikutuksensa ja tarjoaa sidosryhmilleen ratkaisuja, jotka auttavat asiakasta vähentämään turhaa energian ja luonnonvarojen kulutusta. Ympäristönäkökohtien huomioiminen on osa kannattavaa yritystoimintaa.

Pääosa tuotteista ja palveluista tuotetaan niihin erikoistuneissa yrityksissä. Käynnissä on ehkä muutos kohti vähähiilisyyden ja resurssiviisauden periaatteisiin pohjautuvaa teollista vallankumousta. Kestävän tuotannon edistämisessä politiikan painopiste on siirtymässä sellaisen uuden liiketoiminnan kehittämiseen, joka ei ainoastaan toimi vastuullisesti, vaan joka tavoitteellisesti tuottaa kestäviä ratkaisuja. Kysymys ei ole vain siitä, että jotain tuotetaan kestävällä tavalla, vaan siitä että tuote tai palvelu itsessään toimii ratkaisuna johonkin kestävyyshaasteeseen.

Kestävää tuotantoa tarkastellaan useimmiten ympäristön näkökulmasta, etsien ratkaisuja esimerkiksi kiertotaloudesta, biotaloudesta, cleantechistä tai uusiutuvasta energiasta. Ympäristöliiketoiminnan ohella tarvitaan määrätietoisempaa panostamista myös hyvinvointiliiketoiminnan mahdollisuuksiin tuottaa uudenlaisia kestäviä ratkaisuja.

Lähtökohtaisesti yritysten tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, jossa on ohjeistettu miten tulee toimia eri tilanteissa. Yrittäjää koskee hyvin moni laki. Taloudellisesti vastuullinen yritys toimii lakien ja asetuksien mukaisesti sekä maksaa verot ja palkat. Keskeisimmät yrittäjän vastuut kestävän talouden näkökulmasta koskevat seuraavia asioita:

Yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitaminen

  • voiton ja arvonlisäveron maksaminen sekä palkansaajien tuloverojen pidättäminen ja edelleen toimittaminen verohallinnolle
  • muiden veroluontoisten maksujen maksamista (esim. sosiaaliturvamaksut, työeläkkeet jne.)

Tuotteiden ja palvelujen tuottaminen

  • luonnonvarojen kestävä käyttö
  • ympäristöä säästävien tuotantotekniikoiden kehittäminen (mm. cleantech)
  • ympäristöystävällisten ja eettisten tuotteiden kehittäminen

Kuluttajien tiedottaminen

  • kestävästä tuotannosta
  • kestävän kehityksen mukaisten hyödykkeiden markkinointi

Pyrkiessään kestävään taloudelliseen kasvuun, tulee yrityksen vastuullisen toiminnan ja lakien noudattamisen lisäksi noudattaa avoimuuden periaatteita. Vastuullinen yritys raportoi liiketoiminnastaan julkisesti esimerkiksi nettisivuillaan. Näin toimien yritys haluaa antaa vastuullisen kuvan sidosryhmilleen ja myös mahdollisuuden arvioida toimintaansa. Yritys voi laatia esim. ympäristötilinpäätöksen, jossa se kertoo panostuksestaan ympäristövastuun kehittämiseen. Ympäristötilinpäätös sisältää ympäristövastuun toteuttamiseen liittyvät kulut, investoinnit, vastuut ja tuot.

Consumer society – Sustainability | ACCIONA

Lähteet